Καταστατικο οργανισμου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ»

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

“SAVE GREECE FROM CANCER”

Στην Αθήνα σήμερα, την 10η Ιουλίου 2013 οι υπογράφοντες εταίροι:

1) Θεόδωρος Σκυλακάκης του Γεωργίου και της Φωτεινής, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ731199 του Τ.Α.: Αμαρουσίου, φαρμακοποιός, γεννημένος στην Αθήνα, στις 7-11-1966, κάτοικος Αττικής, οδός Νεαπόλεως, αριθμός 41, και με αριθμό φορολογικού μητρώου 050969838, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

2) Αυγουστίνος Καλλιβρούσης του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης, φαρμακοποιός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αριστείδου, αριθμός 6, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 573830/23-12-2003 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Κηφισιάς και με αριθμό φορολογικού μητρώου 054625447, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

3) Βασίλειος Αραχωβίτης του Λαζάρου και της Μαρίας , δικηγόρος, γεννημένος στις 19-8-1976, κάτοικος Αθηνών, οδός Χαριλάου Τρικούπη 23, κάτοχος του υπό στοιχεία Ρ099478/25-1-1994 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καλογρέζας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 131207453, της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών,

4) Νικόλαος Πουής του Κωνσταντίνου και της Εμμανουέλλας, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα, στιις 12-8-1987, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ναυσικάς, αριθμός 48, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 541527/10-7-2003 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου και με αριθμό φορολογικού μητρώου 139135042, της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών,

5) Δημοσθένης Βασιλείου του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1979, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ηπείρου, αριθμός 20, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΖ050377/14-9-2007 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Βριλησσίων Αττικής και με αριθμό φορολογικού μητρώου 141306125, της Α΄ Αθηνών,

6) Αθανάσιος Ασίκης του Γεωργίου και της Ανθούλας, φαρμακοποιός, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, στις 12-7-1965, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Τηροδήμου, αριθμός 11, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 061782/19-9-2011 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Αλίμου και με αριθμό φορολογικού μητρώου 044561741, της Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης,

7) Γεώργιος Γονιδάκης του Δημητρίου και της Χρυσούλας, ελέυθερος επαγγελματίας, γεννημένος στην Αθήνα, στις 27/6/76, κάτοικος Λαγονησίου Αττικής, οδός Α. Θορικού, αριθμός 6, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 138032 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Καλυβίων και με αριθμό φορολογικού μητρώου 079255713,

Και το επίτιμο μέλος-εταίρος άνευ υποχρεώσεων συμμετοχής στα όργανα της εταιρείας

Ιατρός Ογκολόγος Δημοσθένης Σκάρλος του Δημητρίου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Κατσιμπίρη, αριθμός 60.

Συνιστούμε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας «Εταιρεία» κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα στις ρυθμίσεις των άρθρων 741 επ., με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται: «ΣΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ» και στην αγγλική γλώσσα “SAVE GREECE FROM CANCER”.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα και διεύθυνση το γραφείο επί της οδού Κάνιγγος 2, μέγαρο Μέρλιν.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη με το παρόν αστική εταιρεία έχει σκοπό μη κερδοσκοπικό και ειδικότερα την παροχή οικονομικής βοήθειας σε κάθε πρόσωπο (Έλληνα ή υπήκοο τρίτης χώρας, που διαμένουν στην Ελλάδα), το οποίο πάσχει από οποιαδήποτε μορφή καρκίνου και αδυνατεί να έχει πρόσβαση σε φάρμακα, που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της ασθένειας αυτής. Η αδυναμία πρόσβασης σε φάρμακα κατά του καρκίνου θα πρέπει να οφείλεται είτε σε έλλειψη κάλυψης της φαρμακευτικής δαπάνης του ασθενούς από κάποιο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή Ιδιωτική Ασφαλιστική Επιχείρηση (ανασφάλιστοι και ταυτόχρονα οικονομικά αδύναμοι ασθενείς), είτε σε αποδεδειγμένη αδυναμία παροχής τους από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα Νοσοκομεία (ιδιωτικά ή Δημόσια) για λόγους μη ελεγχόμενους από τους ασθενείς-ασφαλισμένους σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης .

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της επιστημονικής εταιρείας ορίζεται αόριστη.

Ο θάνατος, η πτώχευση ή η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση οποιουδήποτε εταίρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) ευρώ, διαιρούμενο σε εφτά (7) μερίδια των τετρακοσίων (400) ευρώ το καθένα και καταβλήθηκε σήμερα στο ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους ισομερώς, ήτοι κατέβαλε από τετρακόσια (400) ευρώ ο κάθε εταίρος και έλαβε από ένα μερίδιο-ψήφο.

Οι πόροι της εταιρείας αποτελούνται από το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο κατατίθεται στο ταμείο της και από τις χρηματικές δωρεές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ανά τον κόσμο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι εταίροι Βασίλειος Αραχωβίτης, Νικόλαος Πουής και Δημοσθένης Βασιλείου, οι οποίοι εκπροσωπούν και διαχειρίζονται την εταιρεία για κάθε ζήτημα, από κοινού ή κεχωρισμένως έκαστος αυτών, εκτός από τις πράξεις για τις οποίες εξουσία έχει μόνο η Συνέλευση των εταίρων. Ρητώς συμφωνείται ότι κανένας από τους διαχειριστές δεν δικαιούται να εναντιωθεί στις πράξεις των υπολοίπων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων συνέρχεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και περιγράφει το γενικό πλαίσιο της εταιρικής δράσης, καθορίζει τις στρατηγικές επίτευξης των σκοπών και στόχων, ελέγχει και αντικαθιστά τους διαχειριστές, εγκρίνει ή καταψηφίζει τον απολογισμό των διαχειριστών και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους. Επίσης, ελέγχει τα οικονομικά της εταιρείας, όταν και όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται εκτάκτως όποτε κριθεί σκόπιμο από τους διαχειριστές ή κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε εταίρου.

Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται η Συνέλευση των εταίρων να ευρίσκεται σε απαρτία. Αυτή επιτυγχάνεται όταν παρίστανται σ’ αυτή τα φυσικά πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό των εταίρων της εταιρείας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο, μετά από μια εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παριστάμενων εκπροσώπων των εταιρικών μεριδίων.

Όλα τα μέλη της γενικής Συνέλευσης των εταίρων ειδοποιούνται για τη σύγκλησή της με κάθε πρόσφορο μέσο το αργότερο τρεις ημέρες προ της σύγκλησης αυτής. Η ως άνω διατύπωση κάμπτεται με την υπογραφή των εταίρων σε σχετικό βιβλίο, ότι έλαβαν γνώση της πρόσκλησης και της σύγκλησης της Συνέλευσης.

Κάθε εταίρος διατηρεί μία ψήφο. Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται στην σε απαρτία ευρισκόμενη Γενική Συνέλευση, πλην των περιπτώσεων που άλλως ορίζει το παρόν καταστατικό.

Η Συνέλευση των εταίρων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας, για τη λύση ή τροποποποίηση αυτής, την ανάκληση των διαχειριστών και τον ορισμό νέων, σύμφωνα με τους όρους του νόμου. Για όλα τα άλλα ζητηματα, πλην όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο, αρμόδιοι είναι οι διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Όλες οι αποφάσεις τις Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία ως ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, μεταξύ των δραστηριοτήτων της Εταιρείας

συγκαταλέγονται:

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η συλλογή χρηματικών πόρων από δωρητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλο τον κόσμο. Για τη δραστηριότητα αυτή όλοι οι εταίροι θα επιδιώξουν την προώθηση του σκοπού της εταιρείας και θα πείσουν όσους μπορούν να συνδράμουν στον ανθρωπιστικό στόχο που επιδιώκει η εταιρεία.

Τα χρήματα, που θα συλλέγονται, θα διατίθενται για την αγορά φαρμάκων κάθε μορφής καρκίνου, για λογαριασμό συγκεκριμένων ασθενών κάθε φορά, καλύπτοντας έτσι το κόστος των φαρμάκων στα οποία δεν έχει πρόσβαση ο εκάστοτε ασθενής για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος.

Οι διαχειριστές θα αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να εξασφαλίσουν δωρεάν υπηρεσίες μεταφοράς των φαρμάκων σε συγκεκριμένα νόμιμα σημεία παράδοσης-φαρμακεία, καθώς και τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών από φαρμακεία, προς το σκοπό της παραλαβής των φαρμάκων από αυτά, ανά την επικράτεια, ώστε να διευκολύνονται οι ασθενείς.

Η εταιρεία θέτει ως ύψιστης σημασίας αρχή της την απόλυτη διαφάνεια τόσο στην οικονομική διαχείριση, όσο και στην αντιμετώπιση των ασθενών συνανθρώπων μας. Προς επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρεία θα δημοσιεύει οποιοδήποτε ποσό λαμβάνει από δωρητές στην ιστοσελίδα της. Τα στοιχεία των δωρητών θα δημοσιεύονται αν και στο μέτρο που αυτοί το επιθυμούν. Επίσης θα δημοσιεύει μέσω της ιστοσελίδας της κάθε ποσό, που διαθέτει για την αγορά φαρμάκων, αλλά και κάθε άλλη δαπάνη της για λειτουργικά έξοδα.

Οι διαχειριστές προβαίνουν σε κάθε πράξη ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και διαχείρισης των χρημάτων της εταιρείας, η οποία απαγορεύεται να τηρεί ταμείο σε μετρητά. Όλες οι πληρωμές για κάθε δαπάνη, τόσο λειτουργικών εξόδων, όσο και αγοράς φαρμάκων για λογαριασμό ασθενών, θα γίνεται από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

Ρητά απαγορεύεται στους διαχειριστές, αλλά και στη συνέλευση των εταίρων να επιδιώξουν ή λάβουν χρηματικούς πόρους από την Ελληνική Δημοκρατία ή κάθε οργανισμό ιδιωτικό ή δημόσιο ελεγχόμενο από αυτήν. Η απαγόρευση αυτή επιδιώκει τη διαφάνεια και τη μη εμπλοκή με δημόσιους πόρους. Η συνεργασία με οποιονδήποτε φορέα ιδιωτικό ή δημόσιο με άλλους τρόπους είναι θεμιτή, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

Η εταιρεία επιδιώκει τη συνεργασία με συλλόγους ασθενών καρκίνου, την προβολή του σκοπού της μέσα από τα Μ.Μ.Ε. και το Διαδίκτυο, την ανάδειξη του προβλήματος των ανασφάλιστων διαμενόντων στην Ελλάδα και το πρόβλημα της μη πρόσβασης σε φάρμακα κατά του καρκίνου ακόμα και από ασφαλισμένους ασθενείς.

Στα πλαίσια του σκοπού της η εταιρεία δύναται να οργανώνει κάθε είδους εκδηλώσεις για να προωθεί τους στόχους της και να αυξάνει τους πόρους της.

ΑΡΘΡΟ 10

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Υποστηρικτές της εταιρείας θεωρούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που δωρίζουν χρήματα, για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Εθελοντές της εταιρείας θεωρούνται όσοι συμμετέχουν στις προγραμματισμένες της δραστηριότητες, συνδράμοντας με οποιοδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Οι εταίροι απαγορεύεται να μεταβιβάζουν με ή χωρίς αντάλλαγμα την εταιρική ιδιότητα καθώς τα και εκ της εταιρείας δικαιώματά τους.

Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει από την εταιρεία, οποτεδήποτε με γραπτή δήλωσή του απευθυνόμενη προς τους λοιπούς εταίρους και την εταιρεία, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της επιστημονικής εταιρείας ρυθμίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας. Ο Κανονισμός συντάσσεται από τους Διαχειριστές και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Οι διαχειριστές δεν δικαιούνται αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 12

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η επιστημονική εταιρεία λύεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ως ανωτέρω.

Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της εταιρείας αυτή τίθεται σε εκκαθάριση και χρέη εκκαθαριστή εκτελούν οι κατά το χρόνο της λύσης διαχειριστές.

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή άλλης μεταβολής της προσωπικής κατάστασης εταίρου, η εταιρεία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών. Οι κληρονόμοι δεν δικαιούνται να λάβουν την εισφορά του κληρονομουμένου και δεν καθίστανται μέλη της επιστημονικής εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

H εταιρεία έχει την υποχρέωση σύνταξης ετήσιου ισολογισμού και τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων που προβλέπει ο νόμος. Οι λογαριασμοί της εταιρείας και τα βιβλία αυτής βρίσκονται πάντα στη διάθεση των εταίρων. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου αυτού.